Matkalla-Marjut bloggaa Tekesin innostuneen etnografisten tutkimusmenetelmien käytöstä tuotekehityksessä. Näin teknologia-asiantuntija Sakari Karppinen Tekesin San Josen toimistosta:

Yksi kuumimmista alan trendeistä on etnografia, joka pohjautuu antropologian menetelmille. Tavoitteena on ymmärtää, mitä arvoja, pyrkimyksiä ja haluja ihmiset liittävät tuotteen tai teknologian käyttöön.

Tekesin uutisessa myös selitetään, mitä he etnografisella lähestymistavalla tarkoittavat:

Etnografiassa tarkkailtavat ihmiset valitaan huolellisesti, heitä haastatellaan ensin puhelimitse ja heille annetaan tehtäviä. Tuotteen käyttötilanteessa menetelmään koulutettu tutkija paitsi tarkkailee, myös videoi, kyselee ja käy vuoropuhelua. Tärkein ja eniten ammattitaitoa vaativa vaihe on johtopäätösten teko. Tutkija analysoi saadun aineiston, josta saattaa nousta täysin uusia näkemyksiä tuotteessa tarvittavista ominaisuuksista.

Tämähän nyt vastaa periaatteessa aika pitkälle sitä tapaa, miten vaikka kansatieteilijät ja folkloristit tekevät kenttätöitä. Toisin kuin ehkä tavallisesti luullaan, perinteentutkijoiden tyypilliset kenttätyöt eivät ole sitä, että mennään kylän vanhimman elossaolevan luo ja kysytään että minkäslaisia muistoja muorilla on siitä entisestä ajasta.

Oikeasti ennen kenttätyövaihetta tehdään esitutkimusta aiheesta, päätetään ketä haastatellaan ja laaditaan alustava haastattelurunko. Haastatteluvaiheessa tulee usein ilmi myös uusia, ennakoimattomia asioita ja ulottuvuuksia. Kenttätöihin liittyy usein myös laajempi ilmiön tai yhteisön kuvallinen dokumentointi. Parhaassa tapauksessa tutkija elää jonkun aikaa tutkimuskohteensa keskellä. Mielenkiintoisin vaihe on tutkimuksen kirjoittaminen, koska vain harvoin johtopäätelmät ovat selvillä ennen kentälle lähtöä. Tutkimuksen lopputulokseen vaikuttavat voimakkaasti myös tutkijan omat lähtökohdat, valinnat ja tulkinnat.

Eli jos yritysmaailmassa on kysyntää kulttuurintutkimuksen laadullisille metodeille, niin siitä vaan nosteeseen mukaan!

Amerikkalainen Context edustaa tätä ajatusta. Firma kuvaa toimintaansa seuraavasti:

For each project, Context calls on its global network of anthropologists to create a research team that fits the client’s needs in terms of location and expertise, whether it’s eight cities around the world, or one community right next door. These anthropologists live work and play in the cities and countries they study – true cultural insiders.

Ja mikä parasta:

At Context, we work closely with product designers, marketing experts and our clients to make sure that something happens with our research. We won’t settle for a dusty report on a shelf.

Toivottavasti nyt edes viimeisestä virkkeestä joku humanisti vähän närkästyi…

Mainokset